Политика за поверителност

Информация за Търговеца, който обработва и съхранява Вашите данни:

Информация за Търговеца:

Наименование: "АЛПИН ХОУМ" ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 205382805

Седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ул. Стефан Стамболов № 8;

Адрес за кореспонденция: гр. Поморие, ул. Стефан Стамболов № 8;

Телефон: 0888 719 111

Имейл: sales@alpinhome.bg

Уебсайт: https://alpinhome.bg/

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Използвани понятия

 • “Уебсайт”/ “сайт” - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • "Обработване" - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Основания за събиране на личните ви данни от Търговеца.

Чл. 1 След получаване на вашето съгласие и във връзка със спазване на законово задължение, Търговецът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://alpinhome.bg/ на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и по - конкретно:

на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент
 • Изпълнение на задълженията на "АЛПИН ХОУМ" ЕООД
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо alpinhome.bg;
 • За целите на легитимния интерес на alpinhome.bg;

Основания за събиране на личните ви данни от Търговеца.

Чл. 2 (1) Събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на онлайн платформата alpinhome.bg за следните цели:

 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • за да можем да ви изпратим оферта към Вас по отправено запитване.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

т. 1. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - събирането, обработването и съхранението на личните данни се извършва в съответствие с нормативната уредба. Преди събиране на лични данни от субекта му се предостави информация относно целите, за които се събират/обработват/съхраняват личните данни.

т. 2. Ограничение на целите на обработване - събирането и обработването на лични данни се изразява в събирането на данни в минимален обем, необходим за изпълнение на целите, за които се събират.

т. 3. Точност и актуалност на данните - данните се обработват и съхраняват при съблюдаване за тяхната точност и гарантиране на своевременното им поддържане в актуален вид, а при необходимост своевременното изтриват и/или коригират на неточни лични данни;

т. 4. Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни - ползване само на такива технически средства за защита или прилагането на други подходящи мерки, които гарантират, че се обработват само лични данни, необходими за всяка конкретна цел и данните се съхраняват за минимален срок, абсолютно необходим за постигане на целта. Също така, обработването на личните данни се осъществява по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване.

Лични данни, които се събират, обработват и съхраняват и срок на съхранението им.

Чл. 3 (1) Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име, телефонен номер)

- Цел, за която се събират данните: Изпращане на оферта, свързана с предлаганите недвижими имоти, както и с цел откриване и предотвратяване на измами и неоторизиран достъп до системата и за гарантиране на сигурността на системите на Администратора;

- Правно основание - чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения се съхраняват за срок от 5 години.

Права на Потребителите.

Чл. 4 Право на достъп до лична информация – Потребителите имат право да получат копие от личната информация, която съхраняваме за тях, както и информация за това как я използваме.

Чл. 5 (1) Право на коригиране на лична информация – Потребителите имат право да поискат от нас да коригираме личната информация, която съхраняваме за тях, ако тя е неточна или непълна.

(2) Правото на потребителя да коригира личната си информация може да бъде упражнено чрез попълване на формуляр и изпращането му на посочения имейл адрес.

Чл. 6 (1) Право на изтриване на лична информация - понякога се нарича „правото да бъдеш забравен“. Това право дава възможност на Потребителите да поискат личната им информация да бъде изтрита или премахната от нашите системи и записи. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

(2) Правото на потребителя да изиска изтриване на лична информация може да бъде упражнено чрез попълване на формуляр и изпращането му на посочения имейл адрес.

Чл. 7 (1) Право на ограничаване на обработването на лична информация - Потребителите могат да искат да спрем използването на личната им информация. Това право обаче се прилага само при определени обстоятелства.

(2) Това право се прилага в случай, че:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Търговеца да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Търговецът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Търговеца имат преимущество пред Вашите интереси.

Чл. 8 (1) Право на преносимост на данните - позволява да получите вашата лична информация във формат, който ви позволява да прехвърлите тази лична информация на друга организация.

(2) За да упражните правото на преносимост, следва да попълните формуляр и да го изпратите на посочения имейл адрес.

Чл. 9 Право на възражение срещу обработката на лична информация - Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Търговеца, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите директен маркетинг.

Чл. 10 (1) Право на оттегляне на съгласието за обработка на лична информация – прилага се само когато обработваме лична информация въз основа на вашето съгласие. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

(2) Търговецът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни отново ще можете да разгледате информацията, налична на уебсайта.

(4) Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

(5) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Търговецът е извършвал до този момент.

(6) За да упражните правото за оттегляне на съгласието за обработка на лична информация, следва да попълните формуляр и да го изпратите на посочения имейл адрес.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 11 (1) Във връзка с изпълнението на законовите си задължения, поддръжката на уебсайта и професионално изпълнение предлаганите услуги, Търговецът предоставя лични данни на следните трети лица: "АЛПИН БИЛДИНГ" ЕООД с ЕИК: 147114922, "АЛПИН ИМОТИ" ЕООД с ЕИК: 206692301, "АЛПИН ИММОБИЛИЕН" ЕООД с ЕИК: 206692237, "АЛПИН ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД с ЕИК: 202510930, както и на: Национална агенция по приходите, Държавна агенция за национална сигурност, нотариуси, счетоводни кантори, адвокатски кантори, които съдействат за осъществяване на нашата дейност и търговски дружества, които поддържат интернет сайта и информационната сигурност на IT системите.

(2) Всеки потребител, който се съгласява с настоящата политика, декларира, че за изпълнение на задълженията на Търговеца, същия може да споделя лични данни, за целите на обработка на заявка за оферта със съответните търговски дружества, част от групата “Алпин”, посочени изчерпателно в ал.1

(3) Търговецът предоставя лични данни на трети лица, извън горепосочените, ако е задължен за това по силата на приложим закон, съдебно разпореждане, призовка или правителствен акт; ако добросъвестно считаме, че разкриването е необходимо с оглед защита на законови права, защита на Вашата безопасност или тази на другите; като част от наказателно или друго правно разследване или производство в Република България или чужбина.

Чл. 12 При предаване на лични данни на трети дружеството въвежда подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира правата потребителите и защитата на лични данни. Търговецът избира само трети лица, които са предприели необходимите гаранции за защита на предоставените им лични данни и с оглед на съществуващите рискове да осигурят съответното ниво на сигурност, включително когато е целесъобразно:

 • псевдонимизация и криптиране на личните данни;
 • способност за гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
 • способност за своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
 • процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки с оглед да се гарантира сигурността на обработването.

Чл. 13 (1) Търговецът не прехвърля предоставени му лични данни от субектите на данни на трети страни извън Европейския съюз. Ако такова прехвърляне е необходимо, Търговецът ще предварително уведоми писмено субекта на данни за това и за основанието на прехвърлянето.

(2) Възможно е предоставяне на аналитични данни към трети страни въз основа на използването на бисквитки. Ако желаете да разберете повече за бисквитките, които използване, посетете Политика за бисквитки.

Чл. 14 (1) Търговецът си запазва правото да променя и актуализира Политиката за поверителност, като за промените потребителите се информират чрез съобщение в уебсайта.

(2) Актуализираната Политика за поверителност има действие за потребителите, ако след публикуването им на сайта в платформата, потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

Настоящата Политика за поверителност е приета на 20.03.2023 г.